VIHREÄN KULLAN
LUONNOL­LINEN KUMPPANI

Raaka-aine

Savon ja Keski-Suomen suorarunkoista ja terveoksaista kuusta sekä kiinteää ja kaunisrakenteista Pohjois-Karjalan mäntyä.

Tuotteet

Puuraaka-aineen jalostamme sahatavaraksi, höylätavaraksi ja liimapuuksi

Toimipaikat

Iisalmi
Lieksa
Kiihtelysvaara
Toivakka
Varpaisjärvi
Kuopio

YRITYS

Anaika Wood Ltd Oy on merkittävä kotimainen puunjalostusyritys, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1993. Yritys työllistää kolmen maakunnan alueella noin 150 puualan ammattilaista.

Raaka-aineena lähipuuta

Anaika Woodin jalostuslaitokset sijaitsevat Lieksassa ja Joensuun Kiihtelysvaarassa. Sahalaitokset ovat Iisalmen Soinlahdessa ja Toivakassa. Raaka-aineena käytämme lähipuuta: Savon ja Keski-Suomen suorarunkoista ja terveoksaista kuusta sekä kiinteää ja kaunisrakenteista Pohjois-Karjalan mäntyä.

Puu hyödynnetään viimeiseen
lastuun saakka

Puuraaka-aineen jalostamme sahatavaraksi, höylätavaraksi ja liimapuuksi. Tuotannon sivutuotteena syntyy mm. kutterilastua koti- ja lemmikkieläinten kuivikkeeksi. Hake toimitetaan sellu- ja paperitehtaiden raaka-aineeksi. Sahanpuru ja kuori lämpölaitosten raaka-aineeksi.

Vientiä eri puolille maailmaa

Anaika Wood Groupin tuotannosta 25% koostuu liimapuupalkeista, 25% rakennehöylätavarasta ja 50% sahatavarasta. Suurin osa tuotteista viedään Japaniin ja muualle Aasiaan. Lisäksi tuotteita viedään eri puolille Eurooppaa, Pohjois-Afrikkaa ja Yhdysvaltoja.

Tuotanto

Katso video sahaltamme Iisalmen Soinlahdesta.

Anaika Wood Group Ltd Oy:n toiminnan periaatteet

Anaika Wood Group Ltd Oy:n raaka-ainehankinta perustuu kestävän metsätalouden periaatteisiin. Ympäristön huomioiminen ja puhtaat lähialueen raaka-aineet ovat tärkeitä toimintaa ohjaavia tekijöitä. Ympäristön kuormitusta pyritään pienentämään minimoimalla päästöjä ja energiankulutusta.

Jalostamme puun viimeiseen lastuun saakka. Sahauksen ja jalostuksen sivutuotteet hyödynnetään energian tuotantoon uusiutuviksi polttoaineiksi, kemiallisen metsäteollisuuden raaka-aineeksi ja kotieläinten kuivikkeeksi.

Yrityksen tuotantolaitokset eivät vastaanota raaka-ainetta, joka on peräisin suojelualueelta tai laittomasti hakatuista metsistä. Anaika Wood Group Ltd Oy sitoutuu raaka-aineen hankinnassa, tuotannossa ja myynnissä PEFC:n ja FSC:n puun alkuperäketjun hallinnan standardin mukaiseen toimintaan. Anaika Wood Group Ltd Oy:lle on myönnetty puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatti ja PEFC-tuotemerkin käyttöoikeus. Ulkopuolisen kolmannen osapuolen suorittaman sertifioinnin avulla asiakas voi varmistua siitä, että tuotteiden puuraaka-aine on kasvatettu hyvän metsänhoidon kriteerejä noudattaen.

Anaika Wood Groupin toiminnassa kiinnitetään jatkuvasti huomiota ympäristön kuormituksen pienentämiseen. Ympäristön huomioiminen ja puhtaat raaka-aineet ovat tärkeitä toimintaa ohjaavia tekijöitä. Ympäristön kuormitusta pyritään pienentämään minimoimalla päästöjä ja energiankulutusta. Tuotannon kemikaaleissa käytetään mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia aineita. Jalostuksessa raaka-ainehukka pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Sahauksen ja jalostuksen sivutuotteet hyödynnetään uusiutuviksi polttoaineiksi ja kemiallisen metsäteollisuuden raaka-aineeksi.

Anaika Wood Group Ltd Oy sitoutuu henkilöstön osalta noudattamaan kaikkia Suomen lakeja ja säännöksiä, joissa julkituodaan työntekijöiden tasapuoliset oikeudet ja velvollisuudet työelämässä ja näin ylläpidetään tai parannetaan työntekijöiden sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia.

Lisäksi Anaika Wood Group Ltd Oy kouluttaa jatkuvasti henkilöstöään. Puun alkuperäketjun ja ympäristöasioiden laajempi hallinta varmennetaan säännöllisten sisäisten ja ulkoisten auditointien sekä johdon raportoinnin avulla.

Asiakkaiden tarpeet ja heiltä tullut palaute ohjaavat yrityksen johdon ja henkilöstön toimintaa sekä tuotekehitystä. Toimintatapoja kehitetään jatkuvasti ympäristön kannalta paremmiksi ja kestävän kehityksen mukaiseksi.

Anaika Wood Group Ltd Oy tiedostaa toimintansa ympäristövaikutukset. Ympäristöongelmat pyritään ennaltaehkäisemään ja tarvittavat korjaavat toimenpiteet suoritetaan välittömästi. Yrityksen toiminnasta ja toiminnan ympäristövaikutuksista viestitään avoimesti ja totuudenmukaisesti.

Toimitusjohtaja
Markku Maukonen